شروع به جرم

شروع به جرم :

اقدام به مقدمات قریب جرم را گویند.

امری است نسبی و بحسب طبع اصناف جرائم فرق می کند .

فرم درخواست فوری وکیل