شبه عمد

شبه عمد :

هرگاه فاعل جرم قصد نتیجه ی قابل مجازاتی کند ولی نتیجه قابل مجازات دیگری حاصل شود ؛ حالت فاعل جرم را نسبت بعمل قابل مجازات غیر مقصود ، شبه عمد نامند.

دکمه بازگشت به بالا
تماس با ما :‌ 05136140000