سفته

سفته :

سند تجاری که به موجب آن امضاء کننده تعهد می کند در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه حامل یا شخص معین یا حواله کرد کارسازی نماید.

فرم درخواست فوری وکیل