سرقت

بردن مالی که متعلق ب دیگری را سرقت می گویتد.

سرقت به دو نوع حدی و تعزیرات تقسیم می شود.

دکمه بازگشت به بالا
تماس با ما :‌ 05136140000