تقصیر

تقصیر در لغت خودداری از انجام عملی با وجود توانایی صورت دادن آن را گویند
در فقه غالباً به همین معنی به کار رفته است و مقابل آن قصور است که خودداری از انجام کاری با عجز از انجام آن کار را گوید. مناسب این معنی اصطلاح جهل تقصیر و جهل قصوری است.
تقصیر ترک عملی که شخص ملزم به کردن آن است یا ارتکاب عملی که از انجام دادن آن منع شده است قسمت نخست را تفریط قسمت دوم را تعدی نامند و تقصیر اعم از تعدی و تفریط

دکمه بازگشت به بالا
تماس با ما :‌ 05136140000