مقالاتدعاوی خانواده

مهر در طلاق غیابی

مهر در طلاق غیابی

 

مَهر دینی است که بر ذمه مرد می باشد و تحت هرشرایطی مهریه باید به زن پرداخت شود حتی پس از طلاق غیابی، وفق ماده ۱۰۷۸ قانون مدنی « هرچیزی را که مالیت داشته و قابل تملک نیز باشد می توان مهر قرار داد. » هرگاه شخصی ۴ سال تمام غایب مفقودالاثر[۱] باشد، زن او می تواند با رعایت شرایط قانونی از محکمه تقاضای طلاق غیابی نماید و در مواردی که عسر و حرج تحمل ناپذیری زندگی و یا شرافت زن را تهدید کند، رویه قضایی حتی پیش از گذشتن ۴ سال با رعایت تشریفات قانونی زن را طلاق غیابی می دهد. در صورت غیبت زوجه نیز مرد از آن جهت که دارای حق طلاق است می تواند با مراجعه به دادگاه  و بارعایت شرایط مقرر قانونی نسبت به طلاق همسرش اقدام نماید.

در صورتی که حداقل ۶ ماه از تاریخ غیبت زوج گذشته باشد، زوجه می تواند برای طلاق و دریافت حقوق خود از جمله مهریه دادخواست طلاق غیابی تقدیم دادگاه نماید، که در این صورت برای دریافت مهریه حالات ذیل قابل تصور است:

زوج مجهول المکان باشد :

که در این صورت زوجه در زمان اجرای صیغه طلاق غیابی باید در صورتی که زوج مالی داشته باشد، آن مال را توقیف کند و در غیر این صورت زوجه می تواند بعد از اجرای صیغه طلاق غیابی و در هر زمان که بخواهد و در صورت رویت زوج نسبت به جلب ایشان برای دریافت مهر اقدام نماید.

درخواست وکیل - وکیل نوین

مهر در زمان عقد تعیین نشده باشد :

اگر درخواست طلاق غیابی بعد از نزدیکی باشد ، زن مستحق مهرالمثل[۲] است و در غیر این صورت زن مستحق دریافت مهرالمتعه[۳] می باشد.

نوشته های مشابه

مهر در طلاق غیابی

برای کسب مشاوره باوکلای متخصص طلاق غیابی  با گروه وکلای وکیلم باش به شماره  ۰۹۰۲۶۲۲۰۳۲۲  تماس بگیرید.

اختیار تعیین مهر به زن، شوهر و یا شخص ثالثی تفویض شده باشد :

اگر اختیار تعیین مهر به زن داده شده باشد، زن حق ندارد به بیشتر از مهرالمثل برای تعیین مهر اقدام کند و اگر این اختیار به شوهر یا شخص ثالثی تفویض شده باشد، شوهر یا شخص ثالث می تواند مهر را هرقدر که بخواهد تعیین کند. و در این حالت اگر اختیار تعیین مهر به شخص ثالث داده شده باشد و شخص ثالث قبل از تعیین مهر و بعد از نزدیکی زن و مرد، بمیرد چون دیگر امکان تعیین مهر وجود ندارد، در صرت تقاضای زن  حتی در طلاق غیابی زن مستحق دریافت مهرالمثل می باشد.

مهر تعیین شده، اما مجهول باشد یا مالیت نداشته باشد و یا ملک غیر باشد :

در این حالت نیز در صورت تقاضای زن مبنی بر دادخواست طلاق غیابی اگر مهر مجهول بوده و یا مالیت نداشته باشد، زن حتی پیش از وقوع نزدیکی مستحق مهرالمثل خواهد بود چرا که خواست دو طرف در زمان عقد نکاح وجود مهر بوده است. و اگر مهر ملک غیر باشد زن مستحق مثل یا قیمت آن است.

ذکر این نکته ضروری است که در هر صورت،  ازدواج مجدد زوجه پس از طلاق غیابی، و در صورتی که مهریه قبلی تقسیط شده باشد، مانعی برای دریافت مابقی اقساط مهره برای زن وجود نخواهد داشت.

درصورتی که زوج قصد طلاق غیابی زوجه را داشته باشد : 

زوج برای ثبت طلاق غیابی باید تکلیف حقوق مالی زوجه که مهریه از این قبیل است را تعیین کند. که در این حالت اگر زوج تمام یا بیش از نصف مهریه را قبل از وقوع نزدیکی به زوجه تقدیم کرده باشد،  در زمان طلاق غیابی حق دارد مازاد بر نصف را مثلاً یا عیناً یا قیماً از زوجه مطالبه نماید.

 و در غیر این صورت، یعنی اگر در زمان صدور حکم طلاق غیابی به درخواست زوج، مهریه قبلاً توسط زوجه مطالبه نشده باشد، و در زمان صدور حکم طلاق غیابی، زوج مصر به ناتوانی در عدم پرداخت تمام مهریه باشد، می تواند با تقدیم دادخواست اعسار از پرداخت مهریه به همان شعبه صادر کننده طلاق غیابی به طرفیت زوجه تقدیم کند و در این حالت دادگاه در صورت عدم حضور زوجه در جلسه رسیدگی و یا نبود وی، با توجه به شهادت شهود زوج، مهریه را تقسیط می کند.

در صورت عدم رعایت موارد فوق توسط زوج در زمان دادخواست طلاق غیابی، زوج حقی برای اجرای طلاق غیابی نخواهد داشت.

گرد آورنده : حقوق خوان ِوکیلم باش خانم حدیثه شهاب

برای کسب مشاوره با وکلای متخصص طلاق غیابی  با گروه وکلای وکیلم باش به شماره ۰۹۰۲۶۲۲۰۳۲۲ تماس بگیرید.

[۱] . غایب مفقودالاثر شخصی است که از زمان غیبت او از اقامتگاه قانونی اش مدت زیادی گذشته و از حیات و ممات وی به هیچ عنوان خبری نباشد و در غیر این صورت شخص مفقودالاثر نیست هرچند مجهول المکان باشد.

[۲] . برای تعیین مهرالمثل باید حال زن از حیث شرافت خانوادگی و سایر صفات و وضعیت او نسبت به اماثل و اقران  اقارب و همچنین معمول محل و عرف و … در نظر گرفته شود. ( ماده ۱۰۹۱ قانون مدنی )

[۳] . برای تعیین مهرالمتعه حال مرد از حیث غنا و فقر ملاحظه می شود. ( ماده ۱۰۹۴ قانون مدنی )

 

امتیاز دهید

ثبت نام وکلا
ثبت نام وکلا

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
تماس با ما :‌ 05136140000