بیمه و تصادفاتمقالات

انواع تصادفات رانندگی

انواع تصادفات در رانندگی

الف) تصادفات عمدی منجر به قتل:

اغلب تصادفات رانندگی ناشی از اتفاق و فارغ از هرگونه عمد و سوء نیت است اما گاهی عمد و قصد سوء هم در تصادفات وجود دارد.

در صورت هرکدام از شرایط زیر، قتل عمد محسوب می شوند:

-اگر کسی با قصد و نیت برای قتل کسی، اقدامی را انجام دهد که موجب کشتن وی شود، این قتل عمدی است.

– اگر کسی قصد قبلی برای قتل نداشته باشد ، اما اقدامی انجام دهد که عرفاً موجب قتل شود.

-اگر کسی نیت و قصدی برای قتل ندارد، اقدامی هم که انجام می دهد نوعاً و عرفا موجب قتل نمی‌شود اما وضعیت شخص یا اشخاص مقابل او به گونه ایست که با همان عمل، ممکن است عمل کشنده و جنایت عمدی تلقی شود.

-در جایی که فردی با قصد و نیت قبلی بدون اینکه فرد یا جمع مورد نظری را بخواهد به قتل برساند، مرتکب عملی می شود که موجب جنایت می باشد.(ماده ۲۹۰قانون مجازات اسلامی).

در بیان مجازات قتل عمد، ماده ۱۱۶ قانون مجازات اسلامی مقرر کرده : قصاص، مجازات اصلی جنایات عمدی بر نفس، اعضا و منافع است.

*سقط جنین عمدی :

سقط جنین پس از دمیده شدن روح و مرگ در رحم :

تفاوتی بین عمد و غیر عمد نیست و حکم به دیه داده شده است.

سقط عمدی جنین و مرگ خارج از رحم و بعد از دمیده شدن روح: مشمول عموم ادله قصاص می‌گردد . مثل آن که به واسطه ی ایراد ضرب، حمل زنده متولد و به واسطه اصابت به زمین یا شیء فوت نماید.

قتل غیرعمد

قتل غیرعمدی جرمی است که بر اثر کوتاهی در تفکر مرتکب که در قالب بی احتیاطی یا بی مبالاتی در عالم خارج متجلی می‌شود ، ارتکاب می‌یابد.

برخی اوقات قتل غیر عمدی نه ناشی از عمل غیر عمدی بلکه ناشی از عمل عمدی ولی بدون آثار زیان بارعمل اتفاق می‌افتد.

سرعت غیر مجاز

زمانی که راننده از سرعت مجاز مقرر تجاوز می کنند و یا در محلی که سبقت ممنوع است با وجود مشاهده تابلوی ممنوعیت سبقت ، همچنان سبقت می گیرد؛عمدی بودن عمل وی بدیهیات است.

اما در صورت تصادف به واسطه این سرعت و سبقت، عمل تصادف عمدی نیست. در واقع نتیجه غیرعمدی برعمل عمدی مترتب می‌شود. بنابراین عنصر روانی قتل تشکیل نمی شود.

نداشتن گواهینامه

هرچند طبق ماده ۷۱۴ قانون مجازات اسلامی یکی از شرایط تقصیر، عدم مهارت بیان شده اما در نهایت امری است که در عمل نمود،پیدا می کند. صرف نداشتن گواهینامه منجر به عمدی بودن  تصادف نمی شود و دال بر تقصیر نیست .

چنانچه تصادفی صورت گیرد فارغ از آن که فرد گواهینامه داشته و طرف مقابل فاقد گواهینامه باشد، باید ابتدا مقصر شناخته شود و اگر فرد دارای گواهینامه مقصر شناخته شد ، راننده بدون گواهینامه از حیث قتل مسئولیتی ندارد و فقط از بابت نداشتن گواهینامه وفق ماده ۷۲۳ به اتهام رانندگی بدون گواهینامه محکوم می‌شود.

برای مشاوره با وکیل تصادفات رانندگی با شماره ۰۹۰۲۶۲۲۰۳۲۲ تماس حاصل نمایید.

مستی

اگر کسی در اثر شرب خمر تخلفی کند(که البته شرب خمر با قصد ارتکاب جرم  قتل یا هر جرم دیگری نبوده باشد)؛ در این حالت ، به دلیل ارتکاب جرم غیرعادی قتل و ..محکوم نمی شود.

 اما چنانچه به قصد ارتکاب به جرم، شرب خمر صورت گیرد ؛علاوه بر مجازات شرب خمر، به مجازات جرم ارتکابی نیز محکوم می‌شود .

اگر فردی که در حالت مستی رانندگی کند و دیگری را به صورت غیر عمد بکشد، این فرد به لحاظ ارتکاب شرب خمر به ۸۰ ضربه شلاق محکوم می‌شود و برای رانندگی در حالت مستی به پرداخت دیه و حبس محکوم می شود.

قانون گذار برای رانندگی در حالت مستی مجازات شدیدتری در نظر گرفته است.

 به طور کلی رانندگی در حالت مستی متضمن مجازات های زیر می شود:

۱-مجازات شرب خمر که ۸۰ ضربه شلاق است.

۲- در صورت رانندگی در حالت مستی و وقوع تصادف مقصر به بیش از دو سوم حداکثر مجازات قانونی محکوم می گردد یعنی بیش از ۵ سال حبس محکوم می‌شود.همچنین دادگاه می‌تواند مرتکب را به مدت یک تا پنج سال از رانندگی محروم کند.

۳-رانندگی در حالت مستی یا با مصرف روانگردان ۴۰۰ هزار تومان جریمه از سوی پلیس راهور را در پی دارد.

۴- در صورت تصادف در حالت مستی و بروز صدمه بدنی شرکت بیمه پس از پرداخت خسارت به زیان دیده، جهت دریافت وجوه پرداخت شده ، به شخص که موجب خسارت شده است مراجعه می‌کند.

سقط جنین غیر عمدی:

در مواردی چون وضع حمل بر اثر صدمه وارده ناشی از تخلفات رانندگی، مرتکب به حبس از ۲ ماه تا ۶ ماه و پرداخت دیه در صورت مطالبه دیه از طرف مصدوم محکوم می شود.

 در عین حال هر گاه صدمه بدنی غیرعمدی ناشی از تخلفات رانندگی منتهی به سقط جنین شود یعنی جنین زنده ای ساقط و تلف شود، جرم سقط جنین تحقق می یابد.

مرتکب در این حالت به حبس از ۲ ماه تا یکسال و نیز پرداخت دیه در صورت مطالبه دیه از ناحیه مصدوم محکوم می‌شود.

قتل خطای محض در رانندگی:

در این قتل، مرتکب نه دارای قصد آن کار روی جسم مقتول است و نه قصد سلب حیات دارد . لیکن مبادرت به انجام کاری یا قصد روی شیئی یا شخصی یا موجود مورد نظر خود را می‌کند که اتفاقاً منجر به قتل وی می شود.

در خطای محض به لحاظ این که مبنای خطا تقصیرنیست، مجازات حبس منتفی است و قابلیت اجرایی ندارد.

 در قتل خطای محض به پیروی از فقه اسلامی، قانون مجازات اسلامی پرداخت دیه تعیین کرده است ؛ با این تفاوت که دیه در قتل خطای محض توسط عاقله جانی پرداخت می شود . مدت پرداخت آن سه سال قمری است، مگر آنکه طرفین به نوع دیگری توافق کرده باشند . در صورت احراز قتل خطای محض، سابقه کیفری برای مرتکب ثبت نمی گردد.

تصادفات منجر به جرح

هرگاه یکی از جهات مذکور در ماده (۷۱۴ بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت راننده اعم از وسایل نقلیه زمینی یا آبی یا هوایی) موجب مرض جسمی یا دماغی که غیر قابل علاج باشد یا از بین رفتن یکی از حواس یا از کار افتادن عضوی از اعضای بدن که یکی از وظایف ضروری زندگی انسان را انجام می دهد یا تغییر شکل دائمی عضو یا صورت شخص یا سقط جنین شود، مرتکب به حبس از ۲ ماه تا یکسال و به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه مصدوم محکوم می‌شود.

به شرح ماده ۷۱۶ قانون مذکور« هرگاه یکی از جهاد مذکور در ماده ۷۱۴ موجب صدمه بدنی شود که باعث نوسان یا ضعف دایمی یکی از منافع یا یکی از اعضای بدن شود و یا باعث از بین رفتن قسمتی از عضو مصدوم گردد، بدون آنکه عضو از کار بیفتد ، مرتکب به حبس از ۲ ماه تا ۶ ماه و پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه مصدوم خواهد شد.«

تصادف منجر به خسارت

الف)وسیله ی نقلیه

۱-تصادف با خودروی صفر

هزینه های تعمیر و افت قیمت خودرو در اثر تصادف و سوانح دیگر که در بیمه نامه آورده شده بر اساس نظر کارشناس میزان خسارت محاسبه و توسط شرکت بیمه پرداخت می شود.

خسارت ناشی از افت قیمت در تعهدات شرکت‌های بیمه نیست و هیچ شرکت بیمه ای این مورد را تحت پوشش قرار نمی دهد و باید از جیب شخص مقصر پرداخت شود. برای دریافت خسارت در بیمه بدنه باید به سقف تعهدات بیمه نامه توجه داشته باشید که چه مبلغی را می‌توانند از بیمه دریافت کنند . فرد میتواند افت قیمت خودروی خود را از طریق شکایت در شورای حل اختلاف مطالبه کند.

۲- تصادف با خوروی گران قیمت:

مطابق تبصره ۳ ماده ۸ قانون جدید شخص ثالث که بیان می کند: پرداخت خسارت ثالث مالی صرفاً تا میزان خسارت متناظر دارد . به گران‌ترین خودروی متعارف بوده و در تبصره ۴ این ماده نیز خودروی متعارف را خودرویی با قیمت کمتر از ۵۰ درصد تعهد بدنی، ابتدای هر سال تعریف می کند.

قیمت گرانترین خودروی متعارف در سال ۹۷ ،معادل ۱۵۴ میلیون تومان است. قابل ذکر است که مسئولیت شخص مقصر بنا به قانون در پرداخت خسارت مالی مبلغ ۳۰ میلیون تومان تعیین شده است.

ب)جسم ثابت

ممکن است اتومبیل با جسم دیگری غیر از خودرو برخورد کند.  دربرخورد اتومبیل با جسم ثابت مانند درخت، جدول و… برای دریافت خسارت نیاز به کروکی و برگه گزارش پلیس است و در این حادثه فقط بیمه بدنه برای بیمه گذار جبران خسارت می کند و بیمه ثالث هیچ خسارتی پرداخت نمی کند.

 در هنگام بروز تصادف بر اثر ضربه وارد شده ، اتومبیل به جسم ثابتی برخورد می کند. برای دریافت خسارت قسمت زیان دیده اتومبیل ، بر اثر برخورد با جسم ثابت از شرکت بیمه ، حتما کروکی پلیس لازم و ضروری است.

گرد آورنده : حقوق خوانِ وکیلم باش ، خانم محدثه سالاروند

برای مشاوره با وکیل تصادفات رانندگی با شماره ۰۹۰۲۶۲۲۰۳۲۲  تماس حاصل نمایید.
امتیاز دهید

ثـبت نـام وکـلا و کسـب درآمـد 

با ثـبت نـام در سـامانه وکیـل نـوین روزانـه موکلـینی که نـیاز به وکیل داشته

و از سامانه درخواست وکیل مینمایند به دفتر وکالت  شما ارجاع میگردند.

وکیل نوین هیچ درصدی از پرونده های معرفی شده دریافت نمیکند .

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
تماس با ما :‌ 05136140000