وکیل دعاوی ملکی

معاملات ملکی همیشه به خوبی پیش نمی رود و دربرخی مواقع مشکلاتی به وجود می آید. مثلا : یکی از طرفین به تعهدات خود عمل نمی کند که در نتیجه مسئله ای به وجود می آید که به سادگی بین طرفین قابل حل نیست و دراین موارد چاره ای جز رسیدگی قضایی وجود ندارد بنابراین دراین خصوص دعاوی ملکی به وجود می آید که دارای انواع متفاوتی بوده که یکی از مهمترین دعاوی ملکی دعوا خلع ید است .

وکیل ملکی و دعاوی امور املاک،مشاوره تخصصی و حرفه ‌ای وکلای معراج

دعوای خلع ید

خلع ید یک دعوا حقوقی است که مالک یک مال آن رابه طرفیت متصرف غیر قانونی ملک خود مطرح می کند و از دادگاه می خواهد که به تصرف غیر مجاز متصرف پایان داده و ملک را از تصرف او خارج کرده و به مالک قانونی آن تحویل دهد .

به طور مثال: فردی یک خانه دارد و به مسافرت رفته است و بعداز مدتی بر می گردد و شخصی را می بیند که به طور غیر قانونی در خانه او زندگی می کند .اگر با تذکر ملک را تحویل ندهد.آنگاه مالک می تواند با در دست داشتن سند مالکیت به دادگاه محل وقوع ملک مراجعه کند و دادخواست خود را تنظیم نماید.

دراینجا سوالی مطرح است که آیا بدون سند رسمی می شود دادخواست خلع ید را تنظیم کرد ؟

درجواب باید گفت : خیر، برای ارائه دادخواست خلع ید اصل سند مالکیت الزامی است، یعنی باید مالکیت خواهان خلع ید ابتدا اثبات شود.

دعوای تخلیه ید

قراداد اجاره یکی از رایج ترین قراردادهایی است که میان اشخاص جامعه بسته می شود فروانی و کثرت انعقاد این قرارداد در روابط بین اشخاص در خصوص اموال مختلف موجب فروانی دعاوی مربوط به این قرار داد در دادگاه ها ودیگر مراجع قضایی شده است که یکی دیگر از دعاوی ملکی دعوای تخلیه می باشد.

چه زمانی می توان دعوا تخلیه را مطرح کرد ؟

1- دعوای تخلیه را زمانی می توان طرح کرد که شخص متصرف درابتدا با اجازه مالک، ملک او را در تصرف خود در آورده باشد که این اجازه می تواند در قالب قراداد اجاره یا غیر از آن به او داده شده باشد، اما او پس از اتمام مهلتی که برای تصرف داشته آن را دراختیار مالک قرار ندهد. دراین صورت مالک می تواند دعوای تخلیه را مطرح کند.

2- اگر مستاجر در نگهداری از مالی که اجاره شده است کوتاهی کند یعنی کاری که باید انجامد دهد را انجام ندهد و یا این که کاری که نباید انجام دهد را انجام دهد مالک می تواند دعوای تخلیه را مطرح کند.

3- درصورتی که قرارداد قبل از سال 62 بسته شده باشد و مستاجر اجاره بها را پرداخت نکند مالک می تواند دعوا تخلیه را مطرح کند.

مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای تخلیه :

دعوای تخلیه دعوای غیر مالی است .غیر مالی بودن دعوا تخلیه در محاسبه میزان هزینه دادرسی و قابلیت اعتراض به رای تاثیر می گذارد. طبق ماده 11 قانون شورا های حل اختلاف همه دعاوی مربوط به تخلیه در صلاحیت شورای حل اختلاف است .مگراین که در قرارداد اجاره حق سرقفلی و کسب و پیشه واگذار شده باشد. و طرح کننده دعوا بخواهد در دعوای تخلیه حق سرقفلی و کسب و پیشه را نیز مطرح کند باید به دادگاه مراجعه نماید. ضمن اینکه مراجعه باید به دادگاهی صورت بگیرد که ملکی که اجاره داده شده در حوزه آن واقع شده است.

الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملک

طبق قانون هرگاه ملکی دارای سند رسمی باشد. برای انتقال و معامله باید به ثبت اسناد رسمی برسد. طبق معمول خریدار و فروشنده پس از توافقات و ایفای تعهدات جهت تنظیم سند رسمی انتقال ملک از فروشنده به خریدار، اقدام می نمایند. اما دربرخی از موارد دربین فروشنده و خریدار مشکلاتی به وجود می آید که فروشنده عمدا یا سهوا از حضور در دفتراسناد رسمی برای انتقال ملک خودداری می کند، که دراین حالت خریدار چاره ای جز مراجعه به مرجع قضایی والزام فروشنده به حضور در دفتر اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی نخواهد داشت .

دعوای الزام به تنظیم سند رسمی با تقدیم دادخواست منضم به دلیل انتقال ملک به دادگاه محل وقوع ملک تقدیم گردیده و پس از تعیین شعبه و زمان رسیدگی در محکمه خریدار باید اثبات نماید که چگونه ملک به وی انتقال یافته والزام فروشنده به تنظیم سند رسمی را مطالبه نماید.

این مطالب فوق در مقالاتی به طور مفصل نوشته شده که می توان با مراجعه به سایت مطالعه نمایید .

وکیل دعاوی ملکی وکیلم باش

وکلای وکیلم باش مجموعه حقوقی است که با همکاری وکلا و مشاورین متخصص در امور حقوقی، کیفری و خانواده سعی دارد شما را در حل و فصل دعاوی و افزایش دانش حقوقی یاری دهد. تجربه موفق 6 ساله وکلای وکیلم باش مهم ترین پشتوانه در این مسیر خواهد بود.

وکیل دعاوی ملکی

معاملات ملکی همیشه به خوبی پیش نمی رود و دربرخی مواقع مشکلاتی به وجود می آید .مثلا : یکی از طرفین به تعهدات خود عمل نمی کند .که درنتیجه مسئله ای به وجود می آید که به سادگی بین طرفین قابل حل نیست و دراین موارد چاره ای جز رسیدگی قضایی وجود ندارد بنابراین دراین خصوص دعاوی ملکی به وجود می آید که دارای انواع متفاوتی بوده که یکی از مهمترین دعاوی ملکی دعوا خلع ید است .

وکیل ملکی و دعاوی امور املاک،مشاوره تخصصی و حرفه ‌ای وکلای معراج

دعوای خلع ید

خلع ید یک دعوا حقوقی است که مالک یک مال آن رابه طرفیت متصرف غیر قانونی ملک خود مطرح می کند و از دادگاه می خواهد که به تصرف غیر مجاز متصرف پایان داده و ملک را از تصرف او خارج کرده و به مالک قانونی آن تحویل دهد .

به طور مثال: فردی یک خانه دارد و به مسافرت رفته است و بعداز مدتی بر می گردد و شخصی را می بیند که به طور غیر قانونی در خانه او زندگی می کند .اگر با تذکر ملک را تحویل ندهد.آنگاه مالک می تواند با در دست داشتن سند مالکیت به دادگاه محل وقوع ملک مراجعه کند و دادخواست خود را تنظیم نماید.

دراینجا سوالی مطرح است که آیا بدون سند رسمی می شود دادخواست خلع ید را تنظیم کرد ؟

درجواب باید گفت : خیر، برای ارائه دادخواست خلع ید اصل سند مالکیت الزامی است، یعنی باید مالکیت خواهان خلع ید ابتدا اثبات شود.

دعوای تخلیه ید

قراداد اجاره یکی از رایج ترین قراردادهایی است که میان اشخاص جامعه بسته می شود فروانی و کثرت انعقاد این قرارداد در روابط بین اشخاص در خصوص اموال مختلف موجب فروانی دعاوی مربوط به این قرار داد در دادگاه ها ودیگر مراجع قضایی شده است که یکی دیگر از دعاوی ملکی دعوای تخلیه می باشد.

چه زمانی می توان دعوا تخلیه را مطرح کرد ؟

1- دعوای تخلیه را زمانی می توان طرح کرد که شخص متصرف درابتدا با اجازه مالک، ملک او را در تصرف خود در آورده باشد که این اجازه می تواند در قالب قراداد اجاره یا غیر از آن به او داده شده باشد، اما او پس از اتمام مهلتی که برای تصرف داشته آن را دراختیار مالک قرار ندهد. دراین صورت مالک می تواند دعوای تخلیه را مطرح کند.

2- اگر مستاجر در نگهداری از مالی که اجاره شده است کوتاهی کند یعنی کاری که باید انجامد دهد را انجام ندهد و یا این که کاری که نباید انجام دهد را انجام دهد مالک می تواند دعوای تخلیه را مطرح کند.

3- درصورتی که قرارداد قبل از سال 62 بسته شده باشد و مستاجر اجاره بها را پرداخت نکند مالک می تواند دعوا تخلیه را مطرح کند.

مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای تخلیه :

دعوای تخلیه دعوای غیر مالی است .غیر مالی بودن دعوا تخلیه در محاسبه میزان هزینه دادرسی و قابلیت اعتراض به رای تاثیر می گذارد. طبق ماده 11 قانون شورا های حل اختلاف همه دعاوی مربوط به تخلیه در صلاحیت شورای حل اختلاف است .مگراین که در قرارداد اجاره حق سرقفلی و کسب و پیشه واگذار شده باشد. و طرح کننده دعوا بخواهد در دعوای تخلیه حق سرقفلی و کسب و پیشه را نیز مطرح کند باید به دادگاه مراجعه نماید. ضمن اینکه مراجعه باید به دادگاهی صورت بگیرد که ملکی که اجاره داده شده در حوزه آن واقع شده است.

الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملک

طبق قانون هرگاه ملکی دارای سند رسمی باشد. برای انتقال و معامله باید به ثبت اسناد رسمی برسد. طبق معمول خریدار و فروشنده پس از توافقات و ایفای تعهدات جهت تنظیم سند رسمی انتقال ملک از فروشنده به خریدار، اقدام می نمایند. اما دربرخی از موارد دربین فروشنده و خریدار مشکلاتی به وجود می آید که فروشنده عمدا یا سهوا از حضور در دفتراسناد رسمی برای انتقال ملک خودداری می کند، که دراین حالت خریدار چاره ای جز مراجعه به مرجع قضایی والزام فروشنده به حضور در دفتر اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی نخواهد داشت .

دعوای الزام به تنظیم سند رسمی با تقدیم دادخواست منضم به دلیل انتقال ملک به دادگاه محل وقوع ملک تقدیم گردیده و پس از تعیین شعبه و زمان رسیدگی در محکمه خریدار باید اثبات نماید که چگونه ملک به وی انتقال یافته والزام فروشنده به تنظیم سند رسمی را مطالبه نماید.

این مطالب فوق در مقالاتی به طور مفصل نوشته شده که می توان با مراجعه به سایت مطالعه نمایید .

مشاوره حضوری

مشاوره حضوری

رزرو وقت مشاوره حضوری با متخصصین و وکلای وکیلم باش

مشاوره تلفنی

مشاوره تلفنی

رزرو وقت مشاوره تلفنی با متخصصین و وکلای وکیلم باش

مشاوره آنلاین وکیلم باش

مشاوره آنلاین

بصورت آنلاین از متخصصین و وکلای وکیلم باش مشاوره دریافت کنید

Call Now Buttonتماس با ما :‌ 09026220322