وکیل دعاوی خانواده

اساس تشکیل خانواده این است که زن ومرد تلاش می کنند .تا اراده خود را برای تاسیس بنیان خانواده وانجام تکالیفی که شرع برای آنها معین کرده محقق گردانند .قانون گذار با توجه به اهمیتی که بنیان خانواده دارد درخصوص افراد خانواده وظایفی و ضمانت اجراهایی درنظر گرفته است تا به نوبه خود درتحکیم بنیان خانوادگی که هدف آن تحکیم بنیان جامعه می گردد؛ نقش آفرینی کند.

وکیل خانواده و مشاوره حقوقی در اختلافات و دعاوی خانوادگی وکلای معراج

درنظام حقوقی ما دادگاه خانواده به طور اختصاصی برای رسیدگی به دعاوی مربوط به خانواده تاسیس شده است.که طبق ماده 4 قانون حمایت خانواده موارد زیر درصلاحیت دادگاه خانواده قرار دارد:

 1. نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن
 2. نکاح دائم و موقت و اذن در نکاح
 3. شروط ضمن عقد
 4. ازدواج مجدد
 5. جهیزیه
 6. مهریه
 7. نفقه زوجه و اجرت المثل ایام زوجیت(اجرت المثل :به اجرتی گفته می شود که زن به خاطر کارهایی که ازلحاظ شرعی و قانونی وظیفه انجام آن ها را ندارد و به دستور همسر خود آن را انجام می دهد دریافت می کند.)
 8. تمکین  و نشوز
 9. طلاق ،رجوع،فسخ و انفساخ نکاح
 10. حضانت و ملاقات طفل
 11. نسب
 12. رشد حجر و رفع آن
 13. ولایت قهری،قیمومت
 14. نفقه اقارب
 15. امور راجع غایب مفقودالاثر
 16. سرپرستی کودکان بی سرپرست
 17. اهدا جنین
 18. تغییر جنسیت

هرکدام از موارد فوق به طور مفصل در مقالات مختلف درسایت وجود دارد که می توان مطالعه نمود .

وضمن اینکه گروه وکلای وکیلم باش با دراختیار داشتن دانش و تخصص در حوزه های متنوع از جمله مسائل خانوادگی و…،برای رفع اختلافات خانوادگی و جلوگیری از فرو پاشی بنیان خانواده تلاش می نماید .ودرصورت بروز موارد فوق وکلا وکیلم باش مدافع حق و حقوق موکلین و مراجعین خود خواهند بود.

همین که

ازدواجی از نظر قانونی یا شرعی واقع شد به دنبال خود حقوق و تکالیفی رابرای زوجین ایجاد می کند.

ازدواج دونوع می باشد: 1- ازدواج دائم   2- ازدواج موقت

ثبت ازدواج موقت

زمانی که ثبت ازدواج موقت الزامی است ومرد از آن خودداری می کند علاوه بر الزام به ثبت ازدواج به مجازات حبس یا جزای نقدی نیز محکوم خواهد شد.

ثبت ازدواج موقت در موارد زیر الزامی است :

 1. باردار شدن زن
 2. توافق طرفین برای ثبت ازدواج
 3. شرط ثبت ازدواج موقت ضمن عقد

نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن آن

فاصله بین خواستگاری تا ازدواج را دوران نامزدی می گویند.و هریک از طرفین می توانند نامزدی را بدون دلیل یا با دلیل بهم بزنند.که دراین دوران هدایایی رد و بدل شده را می تواند مطالبه کرد .اگرعین آن موجود بود بایدآن را بدهد اگر موجود نبود باید مثل یا قبمت آن را پرداخت نماید .

مهریه

مهر عبارتنداز ازمالی که به مناسبت عقد نکاح مرد ملزم به دادن آن می باشد.

مهریه به دونوع تقسیم می شود: 1- مهریه عندالمطالبه   2- مهریه عندالستطاعه ( دراین نوع از مهریه زوجه نمی تواندتمکین از زوج را موکول به پرداخت مهریه کند. )

اقسام مهریه : 1- مهرالمثل   2- مهرالمسمی   3-مهرالمتعه

جهت توضیحات تکمیلی به وبسایت مراجعه کنید.

هرگاه مرد قبل از نزدیکی زن را طلاق بدهد زن مستحق نصف مهریه است اگر مرد بیش از نصف مهریه را قبلا داده باشد می تواند استرداد آن را بخواهد. اما اگر مرد بعد از نزدیکی زن را طلاق بدهد زن مستحق تمام مهر می باشد .

تمکین

به معنی الزام می باشد که زن وشوهر با جاری شدن صیغه در مقابل یکدیگر وظایفی برعهده دارند که یکی ازاین وظایف تمکین می باشد.مطابق قانون تمکین دونوع می باشد : 1- تمکین عام    2- تمکین خاص

موارد معافیت زن از تمکین :

1- زمانی که زن درمنزل مشترک موجب آسیب جسمی و روحی آبرویی و حتی مالی زن گردد.

2- مورد ضرب وشتم و خواسته های نامشروع غیراخلاقی زوج

3- حق حبس : زمانی که زوجه باکره است و مهریه حال می باشد زن می تواند تا پرداخت مهریه خود تمکین نکند.

تا زمانی که مقدمات ازدواج از جمله مسکن و لوازم خانه متناسب از طرف مرد فراهم نشود نمی توان زن را وادار به تمکین نمود.

نفقه

عبارتنداز همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل :مسکن پوشاک ،غذا ،اثاث منزل هزینه های درمانی و بهداشتی وخادم درصورت عادت یا احتیاج به موجب نقصان یا مرض

هرگاه زندگی زن با شوهر دریک خانه موجب ترس برای زن باشد (ترس ازآسیب و ضرر بدن شرافتی و مالی) او می تواند خانه جداگانه گرفته و تا زمانی که این ترس وجود دارد.دادگاه حکم بازگشت به خانه شوخر نخواهد دادو نفقه نیز دراین موت برعهده شوهر خواهد بود.

مجازات ترک نفقه :

طبق ماده 53 قانون حمایت خانواده هرکس با داشتن توانایی مالی نفقه زن خود را درصورت تمکین او ندهد یا از پرداخت نفقه سایر اشخاص واجب النفقه (مثل فرزندان) امتناع کند به حبس از 6 ماه تا 2 سال محکوم می شود. تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی یعنی زن یا سایر افراد واجب النفقه است و در صورت گذشت وی از شکایت در هر زمان تعقیب جزائی یا اجرای مجازات متوقف می شود.

در رای یکی از دادگاه های تهران آمده است : عدم پرداخت هزینه های زایمان زن از طرف شوهر مصداق ترک نفقه است.

جهیزیه

مالی است که زن طبق رسم به منزل شوهر می برد و به شوهر اجازه استفاده می دهد.این اموال درمالکیت زن خواهند ماند و شوهر مالک آن نمی شود.در صورت بروز اختلافات موضوع استرداد جهزیه پیش می آید.

استرداد جهزیه :

درصورتی که زوجه فهرستی از جهزیه با امضا شوهر باشد می تواند مطالبه کند .اگر فهرستی (لیست سیاهه)موجود نباشد باید با آوردن شهود اثبات کند .که اقدام قانونی از طریق دادخواست استردادجهزیه به دادگاه خانواده امکان پذیر است.

طلاق:

طلاق دونوع است: 1- طلاق رجعی    2- طلاق بائن ( که طلاق بائن به طلاق خلع و طلاق مبارات تقسیم می شود. )

طلاق رجعی :

طلاق رجعی طلاقی که برای شوهر درمدت عده حق رجوع دارد با عنایت به ماده 1151 قانون مدنی عده طلاق زن غیر آبستن سه طهر است .طهر پاک شدن .

طلاق بائن :

طلاق بائن مطابق ماده 1145 قانون مدنی عبارتند از طلاقی که قبل از نزدیکی واقع شود .یا طلاق یائسه

طلاق خلع به این معنا که کراهت از طرف زن نسبت به مرد است .

طلاق مبارات به این معنا که کراهت دوطرفه می باشد زن نسبت به مرد و مرد نسبت به زن

طلاق خلع و مبارات بیشتر درمواردی با بخشش مهریه از طرف زن صورت میپذیرد .به زبان ساده همان جمله معروف مهرم حلال جونم آزاد .

البته تفاوت هایی بین طلاق خلع و مبارات وجود دارد که به طور کامل در مقالات در سایت توضیح داده شده .

طلاق توافقی

هرگاه طلاق توافقی باشد درصورتی که زن بنا بر اعلام دادگاه یا به موجب سند رسمی دراجرای صیغه طلاق ،وکالت بلاعزل داشته باشد .عدم حضور مرد در دفترخانه مانع اجرای صیغه طلاق و ثبت آن نیست.

درهر صورت زن حق طلاق ندارد مگر 1- وکالت زن از سوی مرد در طلاق    2- شروط دوازده گانه ضمن عقد نکاح که از طرف مرد مورد نقض قرار گیرد.

اما زمانی که دوام زوجیت موجب عسرو حرج زوجه باشد وی می تواند به دادگاه مراجعه و تقاضا طلاق کند.تبصره ماده 1130 درصورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسروحرج محسوب می شود :

 1. اعتیاد زوج
 2. ترک زندگی خانوادگی حداقل 6 ماه
 3. محکومیت قطعی زوج به حبس 5 سال یا بیشتر
 4. ضرب و شتم یا سورفتار زوج
 5. ابتلا زوج به بیماری صعب العلاج

وکالت زن از سوی مرد در طلاق

اگر مرد به زن وکالت در طلاق داده باشد آیا همچنان حق طلاق زن خود را خواهد داشت؟ دادن وکالت در طلاق از سوی مرد به زن مسقط حق قانونی مرددر طلاق نیست .بنابراین مرد همچنان ازاین حق برخوردار است و هرزمان و به هر دلیل می تواند از دادگاه تقاضای طلاق کند .

مجازات فریب در ازدواج و فسخ نکاح

چنانچه هریک از زوجین قبل از عقد ازدواج طرف خودرا به امور واهی از قبیل: داشتن تحصیلات عالی، تمکن مالی موقعیت اجتماعی؛،شغل و سمت خاص تجرد و امثال آن فریب دهد .وعقد بر مبنا ی هریک از آنها واقع شود مرتکب به حبس تعزیری از 6 ماه تا 2 سال محکوم می گردد.و طبق ماده 1128 قانون مدنی هرگاه دریکی از طرفین صفت خاصی شرط شده وبعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود . اگر زوج قبلا ازدواج کرده ولی شناسنامه جدید دارد که مشخصات همسر سابق درآن نیست و خودرا مجرد معرفی و ازدواج نماید .عمل وی مصداق فریب ور ازدواج است .و مستحق مجازات می باشد.

حذف نام همسر سابق از شناسنامه

حذف نام همسرسابق از شناسنامه و صدور المثنی در دوحالت امکان پذیر است :

1- طلاق قبل از وقوع رابطه جنسی باشد.

2- پس از ازدواج دوم و ثبت رسمی آن .

زمانیکه زن قبلا ازدواج کرده و بعد طلاق گرفته ودر ازدواج دوم تا قبل از نزدیکی کار به طلاق برسد.زن می تواند از اداره ثبت تقاضا شناسنانه المثنی بدوتدرج ازدواج و طلاق قبلی کند( طبق ماده 33 قانون ثبت احوال )

حضانت

دراین مورد باید گفت حضانت پسر و دختر تا 7سالگی با مادر و حضانت دختر از 7 تا 9 سالگی و پسر از 7 تا 15 سالگی با پدر است .

بعد از سن بلوغ که 9 و 15 سال تمام قمری موضوع حضانت منتفی است و دختر یا پسر خودشان تصمیم می گیرند که با کدام یک از والدین زندگی کنند.

طبق ماده 1170 قانون مدنی اگر مادر در مدتی که حضانت طفل با اوایت مبتلا به جنون یا با فردی ازدواج نماید حق حضانت با پدر خواهد بود.به طور کای در تمامی تصمیمات دادگاه مصلحت طفل در نظر گرفته می شود.

رابطه نامشروع = سلب حضانت

در صورت احراز رابطه نامشروع پدر یا مادر که حضانت طفل با اواست حضانت به دلیل عدم صلاحیت اخلاقی از اوسلب و به طرف مقابل داده می شود.

ممانعت همسر از ملاقات طفل

با توجه به ماده 7 قانون حمایت از خانواده می توانید از همان دادگاه که به پرونده رسیدگی می کند تقاضا صدور دستور موقت مبنی برملاقات طفل کنید .

ممانعت همسر از ملاقات طفل پس از صدور دستور موقت مستوجب مجازات است .

وکیل خانواده وکیلم باش

وکلای وکیلم باش مجموعه حقوقی است که با همکاری وکلا و مشاورین متخصص در امور حقوقی، کیفری و خانواده سعی دارد شما را در حل و فصل دعاوی و افزایش دانش حقوقی یاری دهد. تجربه موفق 6 ساله وکلای وکیلم باش مهم ترین پشتوانه در این مسیر خواهد بود.

وکیل دعاوی خانواده

اساس تشکیل خانواده این است که زن ومرد تلاش می کنند .تا اراده خود را برای تاسیس بنیان خانواده وانجام تکالیفی که شرع برای آنها معین کرده محقق گردانند .قانون گذار با توجه به اهمیتی که بنیان خانواده دارد درخصوص افراد خانواده وظایفی و ضمانت اجراهایی درنظر گرفته است تا به نوبه خود درتحکیم بنیان خانوادگی که هدف آن تحکیم بنیان جامعه می گردد؛ نقش آفرینی کند.

وکیل خانواده و مشاوره حقوقی در اختلافات و دعاوی خانوادگی وکلای معراج

درنظام حقوقی ما دادگاه خانواده به طور اختصاصی برای رسیدگی به دعاوی مربوط به خانواده تاسیس شده است.که طبق ماده 4 قانون حمایت خانواده موارد زیر درصلاحیت دادگاه خانواده قرار دارد:

 1. نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن
 2. نکاح دائم و موقت و اذن در نکاح
 3. شروط ضمن عقد
 4. ازدواج مجدد
 5. جهیزیه
 6. مهریه
 7. نفقه زوجه و اجرت المثل ایام زوجیت(اجرت المثل :به اجرتی گفته می شود که زن به خاطر کارهایی که ازلحاظ شرعی و قانونی وظیفه انجام آن ها را ندارد و به دستور همسر خود آن را انجام می دهد دریافت می کند.)
 8. تمکین  و نشوز
 9. طلاق ،رجوع،فسخ و انفساخ نکاح
 10. حضانت و ملاقات طفل
 11. نسب
 12. رشد حجر و رفع آن
 13. ولایت قهری،قیمومت
 14. نفقه اقارب
 15. امور راجع غایب مفقودالاثر
 16. سرپرستی کودکان بی سرپرست
 17. اهدا جنین
 18. تغییر جنسیت

هرکدام از موارد فوق به طور مفصل در مقالات مختلف درسایت وجود داردکه می توان مطالعه نمود .

وضمن اینکه گروه وکلای وکیلم باشبا دراختیار داشتن دانش و تخصص در حوزه های متنوع از جمله مسائل خانوادگی و…،برای رفع اختلافات خانوادگی و جلوگیری از فرو پاشی بنیان خانواده تلاش می نماید .ودرصورت بروز موارد فوق وکلای وکیلم باش مدافع حق و حقوق موکلین و مراجعین خود خواهند بود.

همین که ازدواجی از نظر قانونی یا شرعی واقع شد به دنبال خود حقوق و تکالیفی رابرای زوجین ایجاد می کند.

ازدواج دونوع می باشد: 1- ازدواج دائم   2- ازدواج موقت

ثبت ازدواج موقت

زمانی که ثبت ازدواج موقت الزامی است ومرد از آن خودداری می کند علاوه بر الزام به ثبت ازدواج به مجازات حبس یا جزای نقدی نیز محکوم خواهد شد.

ثبت ازدواج موقت در موارد زیر الزامی است :

 1. باردار شدن زن
 2. توافق طرفین برای ثبت ازدواج
 3. شرط ثبت ازدواج موقت ضمن عقد

نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن آن

فاصله بین خواستگاری تا ازدواج را دوران نامزدی می گویند.و هریک از طرفین می توانند نامزدی را بدون دلیل یا با دلیل بهم بزنند.که دراین دوران هدایایی رد و بدل شده را می تواند مطالبه کرد .اگرعین آن موجود بود بایدآن را بدهد اگر موجود نبود باید مثل یا قبمت آن را پرداخت نماید .

مهریه

مهر عبارتنداز ازمالی که به مناسبت عقد نکاح مرد ملزم به دادن آن می باشد.

مهریه به دونوع تقسیم می شود: 1- مهریه عندالمطالبه   2- مهریه عندالستطاعه ( دراین نوع از مهریه زوجه نمی تواندتمکین از زوج را موکول به پرداخت مهریه کند. )

اقسام مهریه : 1- مهرالمثل   2- مهرالمسمی   3-مهرالمتعه

جهت توضیحات تکمیلی به وبسایت مراجعه کنید.

هرگاه مرد قبل از نزدیکی زن را طلاق بدهد زن مستحق نصف مهریه است اگر مرد بیش از نصف مهریه را قبلا داده باشد می تواند استرداد آن را بخواهد. اما اگر مرد بعد از نزدیکی زن را طلاق بدهد زن مستحق تمام مهر می باشد .

تمکین

به معنی الزام می باشد که زن وشوهر با جاری شدن صیغه در مقابل یکدیگر وظایفی برعهده دارند که یکی ازاین وظایف تمکین می باشد.مطابق قانون تمکین دونوع می باشد : 1- تمکین عام    2- تمکین خاص

موارد معافیت زن از تمکین :

1- زمانی که زن درمنزل مشترک موجب آسیب جسمی و روحی آبرویی و حتی مالی زن گردد.

2- مورد ضرب وشتم و خواسته های نامشروع غیراخلاقی زوج

3- حق حبس : زمانی که زوجه باکره است و مهریه حال می باشد زن می تواند تا پرداخت مهریه خود تمکین نکند.

تا زمانی که مقدمات ازدواج از جمله مسکن و لوازم خانه متناسب از طرف مرد فراهم نشود نمی توان زن را وادار به تمکین نمود.

نفقه

عبارتنداز همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل :مسکن پوشاک ،غذا ،اثاث منزل هزینه های درمانی و بهداشتی وخادم درصورت عادت یا احتیاج به موجب نقصان یا مرض

هرگاه زندگی زن با شوهر دریک خانه موجب ترس برای زن باشد (ترس ازآسیب و ضرر بدن شرافتی و مالی) او می تواند خانه جداگانه گرفته و تا زمانی که این ترس وجود دارد.دادگاه حکم بازگشت به خانه شوخر نخواهد دادو نفقه نیز دراین موت برعهده شوهر خواهد بود.

مجازات ترک نفقه :

طبق ماده 53 قانون حمایت خانواده هرکس با داشتن توانایی مالی نفقه زن خود را درصورت تمکین او ندهد یا از پرداخت نفقه سایر اشخاص واجب النفقه (مثل فرزندان) امتناع کند به حبس از 6 ماه تا 2 سال محکوم می شود. تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی یعنی زن یا سایر افراد واجب النفقه است و در صورت گذشت وی از شکایت در هر زمان تعقیب جزائی یا اجرای مجازات متوقف می شود.

در رای یکی از دادگاه های تهران آمده است : عدم پرداخت هزینه های زایمان زن از طرف شوهر مصداق ترک نفقه است.

جهیزیه

مالی است که زن طبق رسم به منزل شوهر می برد و به شوهر اجازه استفاده می دهد.این اموال درمالکیت زن خواهند ماند و شوهر مالک آن نمی شود.در صورت بروز اختلافات موضوع استرداد جهزیه پیش می آید.

استرداد جهزیه :

درصورتی که زوجه فهرستی از جهزیه با امضا شوهر باشد می تواند مطالبه کند .اگر فهرستی (لیست سیاهه)موجود نباشد باید با آوردن شهود اثبات کند .که اقدام قانونی از طریق دادخواست استردادجهزیه به دادگاه خانواده امکان پذیر است.

طلاق:

طلاق دونوع است: 1- طلاق رجعی    2- طلاق بائن ( که طلاق بائن به طلاق خلع و طلاق مبارات تقسیم می شود. )

طلاق رجعی :

طلاق رجعی طلاقی که برای شوهر درمدت عده حق رجوع دارد با عنایت به ماده 1151 قانون مدنی عده طلاق زن غیر آبستن سه طهر است .طهر پاک شدن .

طلاق بائن :

طلاق بائن مطابق ماده 1145 قانون مدنی عبارتند از طلاقی که قبل از نزدیکی واقع شود .یا طلاق یائسه

طلاق خلع به این معنا که کراهت از طرف زن نسبت به مرد است .

طلاق مبارات به این معنا که کراهت دوطرفه می باشد زن نسبت به مرد و مرد نسبت به زن

طلاق خلع و مبارات بیشتر درمواردی با بخشش مهریه از طرف زن صورت میپذیرد .به زبان ساده همان جمله معروف مهرم حلال جونم آزاد .

البته تفاوت هایی بین طلاق خلع و مبارات وجود دارد که به طور کامل در مقالات در سایت توضیح داده شده .

طلاق توافقی

هرگاه طلاق توافقی باشد درصورتی که زن بنا بر اعلام دادگاه یا به موجب سند رسمی دراجرای صیغه طلاق ،وکالت بلاعزل داشته باشد .عدم حضور مرد در دفترخانه مانع اجرای صیغه طلاق و ثبت آن نیست.

درهر صورت زن حق طلاق ندارد مگر 1- وکالت زن از سوی مرد در طلاق    2- شروط دوازده گانه ضمن عقد نکاح که از طرف مرد مورد نقض قرار گیرد.

اما زمانی که دوام زوجیت موجب عسرو حرج زوجه باشد وی می تواند به دادگاه مراجعه و تقاضا طلاق کند.تبصره ماده 1130 درصورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسروحرج محسوب می شود :

 1. اعتیاد زوج
 2. ترک زندگی خانوادگی حداقل 6 ماه
 3. محکومیت قطعی زوج به حبس 5 سال یا بیشتر
 4. ضرب و شتم یا سورفتار زوج
 5. ابتلا زوج به بیماری صعب العلاج

وکالت زن از سوی مرد در طلاق

اگر مرد به زن وکالت در طلاق داده باشد آیا همچنان حق طلاق زن خود را خواهد داشت؟ دادن وکالت در طلاق از سوی مرد به زن مسقط حق قانونی مرددر طلاق نیست .بنابراین مرد همچنان ازاین حق برخوردار است و هرزمان و به هر دلیل می تواند از دادگاه تقاضای طلاق کند .

مجازات فریب در ازدواج و فسخ نکاح

چنانچه هریک از زوجین قبل از عقد ازدواج طرف خودرا به امور واهی از قبیل: داشتن تحصیلات عالی، تمکن مالی موقعیت اجتماعی؛،شغل و سمت خاص تجرد و امثال آن فریب دهد .وعقد بر مبنا ی هریک از آنها واقع شود مرتکب به حبس تعزیری از 6 ماه تا 2 سال محکوم می گردد.و طبق ماده 1128 قانون مدنی هرگاه دریکی از طرفین صفت خاصی شرط شده وبعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود . اگر زوج قبلا ازدواج کرده ولی شناسنامه جدید دارد که مشخصات همسر سابق درآن نیست و خودرا مجرد معرفی و ازدواج نماید .عمل وی مصداق فریب ور ازدواج است .و مستحق مجازات می باشد.

حذف نام همسر سابق از شناسنامه

حذف نام همسرسابق از شناسنامه و صدور المثنی در دوحالت امکان پذیر است :

1- طلاق قبل از وقوع رابطه جنسی باشد.

2- پس از ازدواج دوم و ثبت رسمی آن .

زمانیکه زن قبلا ازدواج کرده و بعد طلاق گرفته ودر ازدواج دوم تا قبل از نزدیکی کار به طلاق برسد.زن می تواند از اداره ثبت تقاضا شناسنانه المثنی بدوتدرج ازدواج و طلاق قبلی کند( طبق ماده 33 قانون ثبت احوال )

حضانت

دراین مورد باید گفت حضانت پسر و دختر تا 7سالگی با مادر و حضانت دختر از 7 تا 9 سالگی و پسر از 7 تا 15 سالگی با پدر است .

بعد از سن بلوغ که 9 و 15 سال تمام قمری موضوع حضانت منتفی است و دختر یا پسر خودشان تصمیم می گیرند که با کدام یک از والدین زندگی کنند.

طبق ماده 1170 قانون مدنی اگر مادر در مدتی که حضانت طفل با اوایت مبتلا به جنون یا با فردی ازدواج نماید حق حضانت با پدر خواهد بود.به طور کای در تمامی تصمیمات دادگاه مصلحت طفل در نظر گرفته می شود.

رابطه نامشروع = سلب حضانت

در صورت احراز رابطه نامشروع پدر یا مادر که حضانت طفل با اواست حضانت به دلیل عدم صلاحیت اخلاقی از اوسلب و به طرف مقابل داده می شود.

ممانعت همسر از ملاقات طفل

با توجه به ماده 7 قانون حمایت از خانواده می توانید از همان دادگاه که به پرونده رسیدگی می کند تقاضا صدور دستور موقت مبنی برملاقات طفل کنید .

ممانعت همسر از ملاقات طفل پس از صدور دستور موقت مستوجب مجازات است .

مشاوره حضوری

مشاوره حضوری

رزرو وقت مشاوره حضوری با متخصصین و وکلای وکیلم باش

مشاوره تلفنی

مشاوره تلفنی

رزرو وقت مشاوره تلفنی با متخصصین و وکلای وکیلم باش

مشاوره آنلاین وکیلم باش

مشاوره آنلاین

بصورت آنلاین از متخصصین و وکلای وکیلم باش مشاوره دریافت کنید

Call Now Buttonتماس با ما :‌ 09026220322