وکیل دعاوی ارث

ارث از جمله ی آن دسته مباحث وموضوعات حقوقی است که شاید هر انسانی در طول عمر خود، خواه یا ناخواه با آن رودرو می شود.

ارث در لغت به معنای انتقال غیر قرادادی چیزی از شخصی به دیگری است.

وکیل ارث و دعاوی انحصار وراثت،وصیت‌نامه و مشاوره حقوقی وکلای معراج

قانون گذار، ارث را درسه مفهموم به کاربرده است :

کسی را که ارث می برد؛ وارث می گویند.

متوفی را مورث، و کلیه اموال و دارایی باقی مانده از متوفی را ترکه می نامند.

زمانی که شخصی فوت می شود ؛ باید تکلیف اموال و دارایی و همچنین چگونگی اجرای وصیتنامه اش مشخص شود .یکی از موارد مهم درتشریفات دادرسی در موضوع ارث، صدور گواهی انحصار وراثت می باشد.

اشخاص صلاحیت دار برای تقاضا انحصار وراثت

1- وارث متوفی

2- سایر اشخاص ذی نفع

مرجع صلاحیت دار درخواست صدور گواهی انحصار وراثت

مرجع صلاحیت دار درخواست صدور گواهی انحصار وراثت دادگاه (شورا حل اختلاف) است که آخرین محل سکونت متوفی درآنجا قرارداشته است .

باتوجه به ماده 9 قانون تصدیق انحصار وراثت،درصورتی که متقاضی گواهی انحصار وراثت نام یک یا چند تن از وراث را در دادخواست اعلام نکند ،عمل وی درحکم کلاهبرداری بوده و قابل تعقیب و مجازات خواهد بود.

طبقات ارث

طبقه اول : پدرو مادر،فرزندان،نوه ها

طبقه دوم : پدربزرگ و مادربزرگ،برادرها و خواهرها،برادرزاده ها و خواهرزاده ها

طبقه سوم : عمه ها ،عموها ، دایی ها،خاله ها،اولاد آنها

ارث به چه کسانی هرگز تعلق نمی گیرد؟

باید گفته شود که وارثین موجود درهرطبقه صرفا زمانی ارث می برند که هیچ یک از وارثین طبقات قبل موجود نباشند.

موانع ارث

منظوری اموری است که وجود هریک ازآن ها مانع تحقق ارث می شود .برای اینکه بتوان وارثی را از ارث محروم کرد باید وجود یکی از این عوامل به اثبات برسد.

موانعی که درقانون مدنی از آن ها نام برده شده است عبارتنداز :

1- قتل : اگر کسی مورث خود را عمدا به قتل برساند ارث نخواهد برد ( ماده 880 قانون مدنی )

2- کفر : کافر از مسلمان ارث نمی برد اما مسلمان از کافر ارث می برد ( ماده 881 قانون مدنی )

3- لعان : بعد از لعان رابطه زوجیت منحل می شود و زن و شوهر برهم حرام ابدی می شوند و از یکدیگر ارث نمی برند و همچنین فرزندی که به سبب انکار او لعان واقع شده است از پدر ارث نمی برد و پدرهم نیز از او ارث نمی برد ( ماده 882 قانون مدنی )

ارث ولد زنا

فرزند متولد از زنا از پدرو مادر و اقوام آنها ارث نمی برد .اما اگر یکی از والدین به واسطه ی اکراه مرتکب چنین عملی شده باشد . طفل فقط از این طرف (اکراه شده ) و اقوام او ارث می برد و بالعکس یعنی اقوام هم از او ارث می برند.

آیا فرزند حاصل از ازدواج موقت از والدین خود ارث می برد؟

در جواب باید گفت بله فرزند از والدین ارث می برد، اما در ازدواج موقت زوجین از یکدیگر ارث نمی برند.

نحوه محاسبه ارث (سهم الارث)

سهم ارث زوج : 1/2 اگر متوفی فرزند نداشته باشد و 1/4 اگر متوفی فرزند داشته باشد.

سهم ارث زوجه : 1/4 اگر متوفی فرزند نداشته باشد و 1/8 اگر متوفی فرزند داشته باشد.

سهم ارث مادر : 1/6 اگر متوفی فرزند یا خواهرو برادر داشته باشد و 1/3 اگر متوفی فرزند یا خواهرو برادر نداشته باشد .

سهم ارث پدر : 1/6 اگر متوفی فرزند داشته باشد.

اگر شخصی در وصیت نامه اش وارثی را ممنوع الارث کرده باشد وصیتش باطل است و وارث موردنظر سهم الارث خود را از دارایی متوفی می برد.

آیا مهریه جز ارث محسوب می شود؟

آیا مهریه جز ارث محسوب می شود؟ و اگر مهریه زن بیشتر از اموال متوفی باشد همه مهریه به زن پرداخت می شود؟

درجواب باید گفت مهریه جز ارث نیست .مهریه یک طلب مسلم است و از دیون ممتازه می باشد چنانچه مهریه زن معادل یا بیشتر از اموال متوفی باشد کلیه اموال به زن می رسد و ورثه سهمی نمی برند.

تقسیم ارث مرد ،چند همسری

اگر تعداد زنان مردی بیش از یک زن باشد همان میزان که ( ارث یک زن) به طور مساوی بین زنان تقسیم می شود.

ارث بعد از طلاق

اگر مردی زن خود را طلاق (رجعی )دهد .هریک از مرد یا زن که قبل از انقضا عده که سه طهر می باشد بمیرد ؛دیگری از او ارث می برد . مثلا : در طلاق رجعی امروز صیغه طلاق جاری می شود و مرد یک ماه بعد فوت می کند در این صورت زن با وجود طلاق ، از مرد ارث می برد و بالعکس .

ارث بردن دو مرده ازهم

اگر افرادی که ازیکدیگر ارث می برند مثل (پدر و فرزند) بمیرند و تاریخ فوت یکی از آن ها معلوم و تاریخ فوت دیگری مجهول باشد . فقط آن که تاریخ فوتش مجهول است از دیگری ارث می برد .

اما زمانی که فرزندی زودتر از پدر و مادرش فوت کند دیگر وارث پدر و مادر خود نمی باشد و ارثی نخواهد برد .زیرا مرده از زنده ارث نمی برد .

ارث زن از دیه شوهر

دیه هم در حکم اموال متوفی است و مانند بقیه اموال به نسبت سهم الارث بین وراث تقسیم می شود و زن هم از دیه ارث می برد.

وکیل دعاوی ارث وکیلم باش

وکلای وکیلم باش مجموعه حقوقی است که با همکاری وکلا و مشاورین متخصص در امور حقوقی، کیفری و خانواده سعی دارد شما را در حل و فصل دعاوی و افزایش دانش حقوقی یاری دهد. تجربه موفق 6 ساله وکلای وکیلم باش مهم ترین پشتوانه در این مسیر خواهد بود.

وکیل دعاوی ارث

ارث از جمله ی آن دسته مباحث وموضوعات حقوقی است که شاید هر انسانی در طول عمر خود، خواه یا ناخواه با آن رودرو می شود.

ارث در لغت به معنای انتقال غیر قرادادی چیزی از شخصی به دیگری است.

وکیل ارث و دعاوی انحصار وراثت،وصیت‌نامه و مشاوره حقوقی|وکلای معراج

قانون گذار، ارث را درسه مفهموم به کاربرده است :

کسی را که ارث می برد؛ وارث می گویند.

متوفی را مورث، و کلیه اموال و دارایی باقی مانده از متوفی را ترکه می نامند.

زمانی که شخصی فوت می شود ؛ باید تکلیف اموال و دارایی و همچنین چگونگی اجرای وصیتنامه اش مشخص شود .یکی از موارد مهم درتشریفات دادرسی در موضوع ارث، صدور گواهی انحصار وراثت می باشد.

اشخاص صلاحیت دار برای تقاضا انحصار وراثت

1- وارث متوفی

2- سایر اشخاص ذی نفع

مرجع صلاحیت دار درخواست صدور گواهی انحصار وراثت

مرجع صلاحیت دار درخواست صدور گواهی انحصار وراثت دادگاه (شورا حل اختلاف) است که آخرین محل سکونت متوفی درآنجا قرارداشته است .

باتوجه به ماده 9 قانون تصدیق انحصار وراثت،درصورتی که متقاضی گواهی انحصار وراثت نام یک یا چند تن از وراث را در دادخواست اعلام نکند ،عمل وی درحکم کلاهبرداری بوده و قابل تعقیب و مجازات خواهد بود.

طبقات ارث

طبقه اول : پدرو مادر،فرزندان،نوه ها

طبقه دوم : پدربزرگ و مادربزرگ،برادرها و خواهرها،برادرزاده ها و خواهرزاده ها

طبقه سوم : عمه ها ،عموها ، دایی ها،خاله ها،اولاد آنها

ارث به چه کسانی هرگز تعلق نمی گیرد؟

باید گفته شود که وارثین موجود درهرطبقه صرفا زمانی ارث می برند که هیچ یک از وارثین طبقات قبل موجود نباشند.

موانع ارث

منظوری اموری است که وجود هریک ازآن ها مانع تحقق ارث می شود .برای اینکه بتوان وارثی را از ارث محروم کرد باید وجود یکی از این عوامل به اثبات برسد.

موانعی که درقانون مدنی از آن ها نام برده شده است عبارتنداز :

1- قتل : اگر کسی مورث خود را عمدا به قتل برساند ارث نخواهد برد ( ماده 880 قانون مدنی )

2- کفر : کافر از مسلمان ارث نمی برد اما مسلمان از کافر ارث می برد ( ماده 881 قانون مدنی )

3- لعان : بعد از لعان رابطه زوجیت منحل می شود و زن و شوهر برهم حرام ابدی می شوند و از یکدیگر ارث نمی برند و همچنین فرزندی که به سبب انکار او لعان واقع شده است از پدر ارث نمی برد و پدرهم نیز از او ارث نمی برد ( ماده 882 قانون مدنی )

ارث ولد زنا

فرزند متولد از زنا از پدرو مادر و اقوام آنها ارث نمی برد .اما اگر یکی از والدین به واسطه ی اکراه مرتکب چنین عملی شده باشد . طفل فقط از این طرف (اکراه شده ) و اقوام او ارث می برد و بالعکس یعنی اقوام هم از او ارث می برند.

آیا فرزند حاصل از ازدواج موقت از والدین خود ارث می برد؟

در جواب باید گفت بله فرزند از والدین ارث می برد، اما در ازدواج موقت زوجین از یکدیگر ارث نمی برند.

نحوه محاسبه ارث (سهم الارث)

سهم ارث زوج : 1/2 اگر متوفی فرزند نداشته باشد و 1/4 اگر متوفی فرزند داشته باشد.

سهم ارث زوجه : 1/4 اگر متوفی فرزند نداشته باشد و 1/8 اگر متوفی فرزند داشته باشد.

سهم ارث مادر : 1/6 اگر متوفی فرزند یا خواهرو برادر داشته باشد و 1/3 اگر متوفی فرزند یا خواهرو برادر نداشته باشد .

سهم ارث پدر : 1/6 اگر متوفی فرزند داشته باشد.

اگر شخصی در وصیت نامه اش وارثی را ممنوع الارث کرده باشد وصیتش باطل است و وارث موردنظر سهم الارث خود را از دارایی متوفی می برد.

آیا مهریه جز ارث محسوب می شود؟

آیا مهریه جز ارث محسوب می شود؟ و اگر مهریه زن بیشتر از اموال متوفی باشد همه مهریه به زن پرداخت می شود؟

درجواب باید گفت مهریه جز ارث نیست .مهریه یک طلب مسلم است و از دیون ممتازه می باشد چنانچه مهریه زن معادل یا بیشتر از اموال متوفی باشد کلیه اموال به زن می رسد و ورثه سهمی نمی برند.

تقسیم ارث مرد ،چند همسری

اگر تعداد زنان مردی بیش از یک زن باشد همان میزان که ( ارث یک زن) به طور مساوی بین زنان تقسیم می شود.

ارث بعد از طلاق

اگر مردی زن خود را طلاق (رجعی )دهد .هریک از مرد یا زن که قبل از انقضا عده که سه طهر می باشد بمیرد ؛دیگری از او ارث می برد . مثلا : در طلاق رجعی امروز صیغه طلاق جاری می شود و مرد یک ماه بعد فوت می کند در این صورت زن با وجود طلاق ، از مرد ارث می برد و بالعکس .

ارث بردن دو مرده ازهم

اگر افرادی که ازیکدیگر ارث می برند مثل (پدر و فرزند) بمیرند و تاریخ فوت یکی از آن ها معلوم و تاریخ فوت دیگری مجهول باشد . فقط آن که تاریخ فوتش مجهول است از دیگری ارث می برد .

اما زمانی که فرزندی زودتر از پدر و مادرش فوت کند دیگر وارث پدر و مادر خود نمی باشد و ارثی نخواهد برد .زیرا مرده از زنده ارث نمی برد .

ارث زن از دیه شوهر

دیه هم در حکم اموال متوفی است و مانند بقیه اموال به نسبت سهم الارث بین وراث تقسیم می شود و زن هم از دیه ارث می برد.

وکیل دعاوی ارث وکیلم باش

مشاوره حضوری

مشاوره حضوری

رزرو وقت مشاوره حضوری با متخصصین و وکلای وکیلم باش

مشاوره تلفنی

مشاوره تلفنی

رزرو وقت مشاوره تلفنی با متخصصین و وکلای وکیلم باش

مشاوره آنلاین وکیلم باش

مشاوره آنلاین

بصورت آنلاین از متخصصین و وکلای وکیلم باش مشاوره دریافت کنید

Call Now Buttonتماس با ما :‌ 09026220322