مصطفی راحمی وکیل پایه یک دادگستری-وکلای معراج

مصطفی راحمی

سوابق تحصیلی و علمی

  • كارشناسي ارشد حقوق جزا و جرم شناسی
  • موضوع پايانامه : بررسی عنصر فريب و دروغ در جرايم كلاهبرداری ، خيانت در امانت و جعل
  • پایان دوره تجارت الکترونیک ( E-Commerce)
  • ارائه مقاله با موضوع : راهكارهای پيشگيری از وقوع جرم در كسب و كار آنلاين
  • وكيل پايه يك دادگستری كانون وكلاي دادگستری
  • كسب رتبه 252 ( قبول اصلی ) آزمون قضاوت سال ١٣٩٠
  • طرح دعوا و دفاع از حقوق موكلين در بيش از ٦٠٠ پرونده

سوابق کاری مرتبط با کار وکالت

  • مشاوره حقوقی سرمايه گذاری
  • مشاوره حقوقی بازرگانی

متخصص در زمینه پرونده های

  • جرايم سايبری، مواد مخدر، تعزیرات حکومتی، جرائم اقتصادی، جرائم کیفری و قتل
آی دی اینستاگرام : 

                                                      mostafa_rahemi@

مشاهده کامل پرونده ها

شعبه اجراي احكام مدني بخش آفتابجریانیتقسیم ماترک1391
شعبه بازپرسي دادسراي عمومي و انقلاب نائينجریانینگهداری مواد مخدر1392
شعبه دهم دادياري دادسراي عمومي و انقلاب یزدمواد مخدر1392
شعبه اول اجراي احكام كيفري دادسراي عمومي و انقلاب تربت حیدریهمختومهتحصیل مال مسروقه1392
اجراي احكام شعبه 1 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان بجنوردجریانیخانواده1393
شعبه 101 دادگاه كيفري دو شهر تايباد (101 جزايي سابق) جریانیمحاربه از طریق سرقت مسلحانه1394
شعبه 1 اجراي احكام كيفري دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 10 مشهدتبرئهتجاوز به عنف1394
شعبه 27 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي امام خميني شهرستان مشهدجریانیاثبات وقوع عقد بیع – الزام به تحویل1394
هيئت عمومي ديوان عدالت اداريجریانیاعتراض به اقدامات و تقاضاي ابطال آن، تقاضاي ابطال مصوبه (آئين نامه ، بخشنامه، دستور العمل دولتی1395
شعبه اول تجديدنظر ديوان عدالت اداريجریانی موفقالزام به احتساب سنوات خدمتي1395
شعبه 210 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد مفتح تهرانجریانیمطالبه خسارات دادرسي، مطالبه خسارت تاخير تاديه، مطالبه وجه بابت ...1395
شعبه سوم بازپرسي دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان ملاردنگهداري مواد روان گردان1395
شعبه 24 دادگاه انقلاب اسلامي تهراننگهداري مواد روان گردان1395
شعبه دوم اجراي احكام دادگاه انقلاب شهرستان كرمانبرائتحمل و نگهداری مواد مخدر1395
شعبه اجراي احكام دادگاه انقلاب شهرستان بمبرائتحمل و نگهداری مواد مخدر1395
شعبه 15 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي امام خميني شهرستان مشهد (53 حقوقي سابق)جریانیخلع ید مشاعی1396
شعبه هشتم بازپرسي دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه2 (سعادت آباد) تهرانجریانیکلاهبرداری1396
شعبه 32 ديوان عدالت اداري (شعبه پنجم سابق)جریانیدرخواست اعاده به كارارتش1396
شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامي شهرستان رشتجریانیمواد مخدر1396
شعبه 1028 دادگاه كيفري دو مجتمع قضايي شهيد قدوسي تهران (1028 جزايي سابق)جریانیسرقت مستوجب تعزير1396
شعبه 601 بازپرسي دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 6 مشهدجریانیخيانت در امانت1396
شعبه 409 بازپرسي دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 4 مشهدجریانیا فتراء، تهديد، توهين به اشخاص عادي، ضرب و جرح عمدي، قدرت نمايي با چاقو1396
شعبه 2 دادگاه عمومي حقوقي دادگستري شهرستان قوچانجریانیتقسیم ترکه و اختلاف مابین ورثه1396
شعبه 22 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي امام خميني شهرستان مشهدالزام به تصفیه حساب دوران مشارکت1396
شعبه 32 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي امام خميني شهرستان مشهدجریانیاثبات وقوع عقد بیع-الزام به تنظیم سند1396
اجراي احكام شعبه 1 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان طرقبه شانديزجریانیکلاهبرداری1395
هئیت بدوی تعزیرات حکومتی تهرانجریانیگران فروشی و تقلب در کسب1395
۲۱۵شعبه۲۱۵ مفتحموفقمطالبه وجه1395
شعبه سي و دوم ديوان عالي كشورموفقمحاربه1391
شعبه 101 دادگاه كيفري دو شهر تايباد (101 جزايي سابق)موفقسرقت مسلحانه1391
شعبه 122 دادگاه كيفري دو مجتمع قضايي عدالت شهرستان مشهد (122 جزايي سابق)4 ماه حبس در مرحله تجدید نظرایراد ضرب با چاقو1394
شعبه دادستاني دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان يزدجزای نقدیمواد مخدر1392
شعبه دادگاه عمومي شهرستان نائينحبس ابد- نقض در دیوان عالی کشورحمل مواد مخدر1392
شعبه دادستاني دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان مهريزجزای نقدیمواد مخدر1392
شعبه اجراي احكام كيفري دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان كلاتعدم صلاحیت –دیوان عالی کشورخلع ید1392
شعبه 10 اجراي احكام كيفري شهرستان كرجتبرئهسرقت مقرون به آزار وضرب و جرح1392
شعبه 1101 دادگاه كيفري دو تهرانجزای نقدی (تعلیق)جعل1393
شعبه 3 تجديدنظر ديوان عدالت اداري (هفتم تجديدنظر سابق)موفقاعتراض به کمسیون ماده صد1394
شعبه 4 تجديدنظر ديوان عدالت اداري (يازدهم تجديدنظر سابق)موفقماده ۱۰۰ شهرداری1394
شعبه 12 دادگاه خانواده مجتمع قضايي شهيد مطهري شهرستان مشهدموفقمطالبه مهریه1394
شعبه دوازدهم ديوان عالي كشورموفق(صدور گواهی عدم امکان سازش )1394
شعبه هشتم دادگاه انقلاب مجتمع انقلاب اسلامي شهرستان مشهدتبرئهمواد دمخدر
شعبه دوم دادگاه عمومي (حقوقي ) دادگستري شهرستان چنارانحکم بر محکومیتمطالبه اجرت المثل
شعبه 4 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان شيروانجریانیاثبات شراکت و الزام به ارائه صورتحساب دوران مشارکت
شعبه 17 دادگاه خانواده مجتمع قضايي شهيد مطهري شهرستان مشهدموفقگواهی عدم امکان سازش
شعبه سي ام ديوان عالي كشورموفقفرجام خواهی طلاق به خواسته زوجه
شعبه 2 دادگاه خانواده مجتمع قضايي شهيد مطهري شهرستان مشهدموفقطلاق توافقی
شعبه 180 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد مطهري تهرانموفقمطالبه وجه سفته
شعبه 9 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد بهشتي تهرانموفقمطالبه وجه
شعبه 149 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد محلاتي تهرانموفقمطالبه وجه
شعبه 1167 دادگاه كيفري دو مجتمع قضايي قدس تهران (1167 جزايي سابق)جزای نقدی (تعلیق)جعل
شعبه 21 دادگاه انقلاب اسلامي تهران8 سال حبس تعلیق به مدت 5/7 سالمواد مخدر
شعبه سوم بازپرسي ويژه قتل دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 27 (جنايي) تهرانقرار جلب دادرسیضرب و جرح عمدی و آدم ربایی
شعبه 5 دادگاه كيفري 1 مجتمع دادگاههاي كيفري 1 تهران (شعبه 75 دادگاه كيفري استان سابق)تبرئهضرب و جرح عمدی
شعبه بيست و هفتم ديوان عالي كشورصدور برمحکومیت به نفع شاکی(موکل )تجاوز به عنف
شعبه 24 تجديدنظر ديوان عدالت اداري (دوم تجديدنظر سابق)بازگشت به کاراعتراض به تخلفات اداری
شعبه 31 ديوان عدالت اداري (شعبه ششم سابق)جریانیتبدیل وضعیت استخدامی
شعبه 31 ديوان عدالت اداري (شعبه ششم سابق)جریانیدستور موقت دستمزدنیروی مسلح
شعبه 30 ديوان عدالت اداري (شعبه بيست و سوم سابق)جریانیالزام به احتساب سنوات خدمتی
شعبه 2 دادگاه خانواده شهرستان گنبد كاووس (1 خانواده قديم)جریانیمهریه
شعبه سي و هفتم ديوان عالي كشورتبرئه متهمسرقت و تعزیر و محکومیت دیات1395
شعبه سوم بازپرسي ويژه قتل دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 27 (جنايي) تهرانجریانیقتل1395
شعبه سوم بازپرسي دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 7 تهرانجریانیکلاهبرداری1395
شعبه 215 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد مفتح تهرانصدور حکم بر محکومیتمطالبه وجه1395
شعبه 3 دادگاه عمومي حقوقي شهر قدسصدور حکم بر محکومیتمطالبه وجه1395
شعبه اول دادياري دادسراي عمومي و انقلاب شهر قدسقرار جلب به دادرسیصدور چک بلا محل1395
شعبه 101 دادگاه كيفري دو شهر قدس (101 جزايي سابق)قرار جلب به دادرسیجعل و استفاده از سند مجعول1395
شعبه 1088 دادگاه كيفري دو مجتمع قضايي ارشاد تهران (1088 جزايي سابق)برائتشرب خمر1395
شعبه 5 بازپرسي دادسراي عمومي و انقلاب كرمانقرار جلب به دادرسیمواد مخدر1395
شعبه دوم دادگاه انقلاب دادگستري شهرستان كرمانبرائتمواد مخدر1395
شعبه دادستاني دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان بمقرار جلب به دادرسیمواد مخدر1395
شعبه اول دادياري دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان نائينقرار جلب به دادرسیمواد مخدر1395
شعبه 129 دادگاه كيفري دو مجتمع قضايي عدالت شهرستان مشهد (129 جزايي سابق)جزای نقدیتوهین به اشخاص عادی1395
شعبه 223 دادياري دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 2 مشهدبرائتاتهام جعل1395
شعبه 106 دادگاه كيفري دو مجتمع قضايي عدالت شهرستان مشهد (106 جزايي سابق)برائتتخریب1395
شعبه 137 دادگاه كيفري دو مجتمع امام خميني شهر مشهد (137 جزايي سابق)برائتتهدید و توهین به اشخاص عادی و قذف1395
شعبه چهارم دادياري دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان چالوسصدور حکم بر محکومیت اداره بیمهتصادف1395
شعبه 214 بازپرسي دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 2 مشهدقرار منع تعقیبتصرف عدوانی و فروش مال غیر1395
شعبه 102 دادگاه كيفري دو شهر چناران (102 جزايي سابق) صدور حکم بر محکومیتضرب و جرح عمدی1395
شعبه اول بازپرسي دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان زاوهصدور حکم بر محکومیت اداره بیمه و صندوق تامینتصادف1395
شعبه 101 دادگاه كيفري دو شهرستان زاوهصدور حکم بر محکومیت اداره بیمه و صندوق تامینتصادف1395
شعبه اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان زابلصدور حکم بر محکومیتتامین خواسته1395
شعبه 2 بازپرسي دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان طرقبه شانديزقرار جلب به دادرسیتصرف عدوانی1395
شعبه 2 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان شيروانقرار رد دعوا به نفع خوانده (موکل )مطالبه وجه1395
شعبه 118 دادگاه كيفري دو مجتمع قضايي عدالت شهرستان مشهد (118 جزايي سابق)صدور حکم بر محکومیتکودک آزاری1395
شعبه 7 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي امام خميني شهرستان مشهدصدور حکم بر محکومیتاثبات وقوع عقد بیع – الزام به تنظیم سند1395
شعبه اول دادگاه عمومي بخش گلبهارموفقطلاق توافقی1395
شعبه اول دادگاه نظامي يك استان ايلامبرائترشوه1395
شعبه سي و دوم ديوان عالي كشوربرائترشوه1395
شعبه 34 دادگاه تجديدنظر استان تهرانجزای نقدی –حبس (تعلیق )مواد مخدر1395
شعبه پنجم بازپرسي دادسراي عمومي و انقلاب اسلامي (ناحيه20) تهرانقرار جلب دادرسیمواد مخدر1395
شعبه 21 دادگاه انقلاب اسلامي تهراننقض تحقیقات و ارجاع به دادسرامواد مخدر1395
شعبه 27 دادگاه انقلاب اسلامي تهراننقض تحقیقات و ارجاع به دادسرامواد مخدر1396
شعبه 1175 دادگاه كيفري دو مجتمع قضايي قدس تهران (1175 جزايي سابق)برائتکلاهبرداری1396
شعبه 221 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد مفتح تهرانقرار رد دعواابطال شناسنامه1395
شعبه 277 دادگاه خانواده مجتمع قضايي شهيد مفتح تهران محکومیتمهریه1396
شعبه اول بازپرسي دادسراي عمومي و انقلاب عدم صلاحیت – دیوان عالی کشورشهرستان خلخال شرط بندی و تحصیل مال نامشروع1396
شعبه 24 دادگاه خانواده مجتمع قضايي شهيد مطهري شهرستان مشهد (51 خانواده سابق)موفقطلاق توافقی1396
شعبه 28 دادگاه تجديدنظر استان خراسان رضويموفقمطالبه نفقه1396
مشاوره حضوری حقوقی وکلای معراج

مشاوره حضوری

رزرو وقت مشاوره حضوری با متخصصین و وکلای معراج

مشاوره تلفنی حقوقی وکلای معراج

مشاوره تلفنی

رزرو وقت مشاوره تلفنی با متخصصین و وکلای معراج

مشاوره آنلاین حقوقی وکلای معراج

مشاوره آنلاین

بصورت آنلاین از متخصصین و وکلای معراج مشاوره دریافت کنید

Call Now Buttonتماس با ما :‌ ۰۹۱۲۶۰۸۹۴۱۰